بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست) بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

منتشرشده در صدا و تصویر | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

منتشرشده در کلیب ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) بسته هستند