ارتباط با ما

ارتباط با مسئول نمایندگی پاکستان: pakistan@bashariyat.org

   ادرس ایمیل (امور نمایندگی ها)        namayandegiha@bashariyat.org

ادرس ایمیل (کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ) 

  info@bashariyat.org